Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky a podmínky použití internetového portálu Zadarmoo.cz

společnosti LK & MW s.r.o., se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, IČ 05176654, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze v odd. C vl. 259510, (dále též jen LK & MW s. r. o. nebo Provozovatel), pro prodej věcí a zprostředkování prodeje věcí a služeb prostřednictvím on-line portálu umístěného na internetových stránkách zadarmoo.cz (dále jen Obchodní podmínky nebo Podmínky použití).

 

 1. Všeobecná ustanovení, Smlouva o zprostředkování

1.1 V případě nákupu zboží uzavírá kupující s provozovatelem portálu zadarmoo.cz společností LK & MW s.r.o. smlouvu zprostředkovatelskou.

 

 1. Zprostředkování prodeje věcí
 1. Základní ustanovení
 2. Tato část obchodních podmínek se vztahuje na  zboží se skladovou dostupností “SKLADEM U DODAVATELE”. Online portál umístěný na stránkách zadarmoo.cz (dále jen portál zadarmoo.cz) slouží pro zprostředkování nákupu věcí jeho uživatelům - Kupujícím. Společnost LK & MW s.r.o. jako provozovatel portálu zadarmoo.cz, zajišťuje Kupujícím prostřednictvím portálu zadarmoo.cz zprostředkování nákupu prezentovaného zboží se skladovou dostupností “SKLADEM U DODAVATELE” od třetích osob se sídlem mimo území České republiky, zejména pak z Číny (dále jen Prodávající), a to formou uzavření příkazní smlouvy s Provozovatelem za účelem obstarání nákupu zboží od Prodávajících. Provozovatel na základě objednávky zajišťuje celý proces komunikace s Prodávajícím od objednávky zboží, jeho zaplacení a dodání zboží na adresu uvedenou Kupujícím. Snahou Provozovatele je v případě zprostředkování nákupu prostřednictvím portálu zadarmoo.cz zajistit uživatelům jako Kupujícím postavení stejné jako při nákupu od českého podnikatele, ať už v oblasti práv z vadného plnění či ochrany práv spotřebitele, jak je uvedeno dále v těchto Podmínkách použití.
 3. Tato část obchodních podmínek upravuje vztahy mezi smluvními stranami, kde na jedné straně vystupuje jako Příkazník společnost LK & MW s.r.o. (Provozovatel) a na straně druhé je uživatel portálu zadarmoo.cz jako Příkazce, kterému provozovatel zprostředkovává nákup zboží od Prodávajících (§ 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Příkazce bude pro jednodušší orientaci v těchto Podmínkách použití označován též jako Kupující, neboť Provozovatel se kromě povinností uložených mu zákonem při zprostředkování nákupu zboží snaží, aby měl Příkazce v oblasti jeho dalších práv, zejména pak v oblasti práv z vadného plnění, obdobné postavení jako v případě uzavírání kupní smlouvy. Kupující může být spotřebitel nebo podnikatel.
 4. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se společností LK & MW s.r.o.
 5. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Příkazní smlouva

 1. Je-li Kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření příkazní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží Provozovatelem na stránky portálu zadarmoo.cz  se skladovou dostupností “SKLADEM U DODAVATELE”, příkazní smlouva vzniká na základě odeslání objednávky Kupujícím a přijetím této objednávky Provozovatelem. Přijetí objednávky Provozovatel neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny zboží) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
 2. Není-li Kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží Kupujícím a samotná příkazní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu Provozovatele Kupujícímu s tímto jeho návrhem.
 3. Uzavřením příkazní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami použití, včetně Reklamačního řádu a že s nimi souhlasí. Na tyto Podmínky použití a Reklamační řád je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
 4. Uzavřením příkazní smlouvy se Provozovatel jako příkazník zavazuje, že pro Kupujícího jako příkazce obstará jeho jménem a na jeho účet koupi vybraného zboží, a Kupující se zavazuje, že za to Provozovateli zaplatí ujednanou odměnu, a to dle podmínek stanovených dále.
 5. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část na základě dohody s Kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena uvedená Prodávajícím. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku ceny zboží, je Provozovatel povinen mu celou tuto částku převést zpět na jeho účet.
 6. Nabytí účinnosti příkazní smlouvy je vázáno na splnění odkládací podmínky, kterou je úhrada ceny zboží včetně nákladů na dopravu.
 1. Objednávka zboží – uzavření příkazní smlouvy
 1. Portál zadarmoo.cz se skladovou dostupností “SKLADEM U DODAVATELE” obsahuje seznam zboží, u kterého Provozovatel zajišťuje pro Kupující nákup od Prodávajících.
 2. Nabídka prodeje zboží a cena tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou na portálu zadarmoo.cz zobrazovány. Veškeré nabídky na zprostředkování koupě zboží umístěné na portálu zadarmoo.cz se skladovou dostupností “SKLADEM U DODAVATELE” jsou nezávazné a Provozovatel není povinen uzavřít Příkazní smlouvu ohledně takového zboží.
 3. Portál zadarmoo.cz obsahuje kromě ceny také informace o nákladech spojených s dodáním zboží Kupujícímu, které nejsou zahrnuty v ceně zboží. V případě objednávky více druhů zboží je možné, že bude zboží dodáváno od různých Prodávajících, a budou tedy náklady na dopravu účtovány u každého druhu zboží zvlášť.
 4. Pro objednání zprostředkování nákupu zboží vyplní Kupující objednávkový formulář (dále jen objednávka) na portálu zadarmoo.cz. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

- objednávaném zboží, přičemž toto zboží "vloží" Kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu,

- fakturační a doručovací adrese Kupujícího

- způsobu úhrady ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,

- informace o nákladech spojených s dodáním zboží

 

 1. Před zasláním objednávky Provozovateli je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou Provozovatelem považovány za správné. Za správnost údajů uvedených v objednávce, zejména adresy doručení, zodpovídá Kupující. V případě uvedení chybných či nepřesných údajů v objednávce znemožňujících doručení objednaného zboží je Provozovatel oprávněn požadovat po Kupujícím náklady spojené s vrácením zboží odesílateli (Prodávajícímu). Vzhledem k tomu, že odesílatelem je zahraniční osoba, mohou tyto náklady dosahovat i převyšovat výši celkové kupní Ceny zboží uvedené dále v těchto Podmínkách.
 2. Provozovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 3. Kupující bere na vědomí, že Provozovatel není povinen uzavřít Příkazní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušili uzavřenou smlouvu (včetně obchodních podmínek).

Dodací podmínky

 1. Vzhledem k tomu, že zboží je dodáváno výhradně zahraničními Prodávajícími, je dodání možné pouze prostřednictvím přepravní služby. Kupující si již v rámci objednávky vybírá přepravní službu, jejíž cena se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Osobní odběr není možný.
 2. Provozovatel nenese odpovědnost za škodu způsobenou nesprávnou manipulací se zbožím.
 3. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
 4. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu zadarmoo.cz , sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou Provozovateli, který pak řeší poškození zásilky z Prodávajícím a s přepravcem. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
 5. Předpokládané doby dodání jsou uvedené u každého nabízeného zboží. Provozovatel negarantuje dodání zboží v uvedených lhůtách, neboť termín odeslání zboží závisí na konkrétním Prodávajícím. Nejzazší termín plnění (doručení zásilky) dle ust. § 5 odst. 2 písm. b) zák. č. 634/1992 Sb. činí 365 dní. Zásilka je považována za ztracenou, pokud neproběhl pokus o doručení na doručovací adresu uvedenou v objednávce a doba od posledního zaznamenaného pohybu překročila 49 dní. V takovém případě má Kupující možnost žádat opětovné zaslání zboží či vrácení zaplacené částky. Zásilka je považována za doručenou, pokud od jejího odeslání uběhlo 40 dní a více a Kupující Provozovatele neinformoval o opaku.

 

 1. Cena zboží a platební podmínky
 1. U každého jednotlivého zboží je uvedena jeho celková „Cena zboží“, která již zahrnuje jak samotnou kupní cenu zboží stanovenou Prodávajícím, tak i odměnu Provozovatele za zprostředkování nákupu. Cena zboží nezahrnuje náklady na dodání zboží, které jsou počítány zvlášť. V případě, že je u produktu uvedena „DOPRAVA ZDARMA“, Cena zboží je konečná. Dále je možné, že při doručení zboží bude dodatečně účtováno clo či DPH. Pokud bude Kupující povinen při převzetí zboží od přepravce hradit další náklady spojené s celním řízením a doměřeným clem či DPH, budou mu tyto náklady dodatečně uhrazeny Provozovatelem.
 2. Vzhledem ke způsobu doručování zboží, které je odesíláno Prodávajícím a nikoli Provozovatelem, lze cenu zboží (včetně odměny provozovatele) a případné náklady spojené s dodáním zboží hradit pouze předem, a to následujícími dvěma způsoby:
 1. a) platba předem bankovním převodem na účet Prodávajícího č. 2201017529/2010, vedený u společnosti Fio bank a.s..

 

 1. Zboží nelze zasílat na dobírku. Platbu složenkou nepřijímáme.
 1. Společně s Cenou zboží je Kupující povinen zaplatit Provozovateli také náklady na dodání zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále Cenou zboží i náklady spojené s dodáním zboží.
 2. V případě bezhotovostní platby je Cena zboží splatná do pěti dnů od uzavření Příkazní smlouvy. Kupující je povinen uhradit Cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, který bude uveden v instrukcích provozovatele. Závazek Kupujícího uhradit Cenu zboží je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet provozovatele. Provozovatel nenese odpovědnost za zpoždění v dohledání platby a zpracování objednávky způsobené uvedením chybného nebo absencí variabilního symbolu platby.

Možnost odstoupení od smlouvy Kupujícím - spotřebitelem

 1. Provozovatel v rámci zkvalitnění služeb pro Kupující (spotřebitele) garantuje aplikaci § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, tedy možnost Kupujícího bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí dodaného zboží, pokud je smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (prostřednictvím internetu).
 2. V případě, že má Kupující v úmyslu odstoupit od kupní smlouvy a vrátit zakoupené zboží, postačí, pokud odstoupení od kupní smlouvy zašle Provozovateli. Doručení odstoupení od smlouvy provozovateli má stejné účinky jako doručení Prodávajícímu. Odstoupení musí být provozovateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Provozovatel již sám zajišťuje odstoupení od Kupní smlouvy vůči Prodávajícímu.
 3. V případě, že si Kupující přeje odstoupit od smlouvy, ve lhůtě 30 dnů kontaktuje Provozovatele a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky a data objednávky a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od příkazní smlouvy může Kupující zasílat na adresu Bdeněves 244, 330 32 Kozolupy či na adresu elektronické pošty Provozovatele info@zadarmoo.cz.
 4. V případě, že Kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí Provozovatel peněžní prostředky přijaté od Kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku Kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží) do 14 dnů od odstoupení od smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Provozovatel od Kupujícího přijal, pokud se s Kupujícím nedohodnou jinak, a pokud je to možné. Provozovatel je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. V případě odstoupení od smlouvy je Kupující povinen zaslat Provozovateli zakoupené zboží na adresu Bdeněves 244, 33032 Kozolupy. Zaslání zboží Provozovateli provádí Kupující na své vlastní náklady.  Provozovatel je v případě odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím oprávněn po Kupujícím požadovat náklady spojené s uvedením zboží do původního stavu, zejména nese-li zboží zjevné známky používání či byl poškozen originální obal. Do doby, než bude Provozovateli doručeno zakoupené zboží, není povinen vracet Kupujícímu peněžní prostředky. Vrácení zakoupeného zboží Prodávajícímu zajišťuje Provozovatel na vlastní náklady.

 

VII. Práva z vadného plnění, záruční podmínky, reklamace

 1. Provozovatel v rámci zkvalitnění služeb pro Kupující (spotřebitele) zajišťuje též možnost uplatnění práv z vadného plnění přímo u Provozovatele. Veškeré náklady spojené s uplatněním reklamace u Prodávajícího nese Provozovatel. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
 2. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

-   došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

-   použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,

-  nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

- prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu to, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 1. Záruční podmínky zboží se řídí Reklamačním řádem a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad, který Kupující obdržel od Prodávajícího. Reklamační řád naleznete na konci těchto Podmínek použití jako jeho Přílohu č. 1.
 2. Výměna zboží:
 1. a)  Provozovatel umožňuje výměnu zboží zakoupeného pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), a to po dobu 14ti dnů od doručení zboží Kupujícímu.
 2. b)  Při výměně je Kupující povinen zaslat zakoupené a nepoužité zboží (v originálním obalu, vč. cedulek apod.) v uvedené 14ti denní lhůtě na adresu Provozovatele, stejnou jako v případě odstoupení od smlouvy s uvedením nezbytných informací pro výměnu zboží (jiná velikost, barva, atd.).
 3. c)  Při výměně zboží je Kupující povinen zaplatit poštovné za odeslání nového zboží v ceně dle zvoleného druhu dopravy. Provozovatel není povinen zprostředkovat Kupujícímu nákup vyměněného zboží dříve, nežli budou Kupujícím uhrazen náklady na dopravu.
 4. d)  Použité zboží již nelze vyměnit.

 

Příloha č. 1. Podmínek použití LK & MW s.r.o.

Reklamační řád

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

Za situace, kdy Kupující kupuje zboží (tedy od osoby odlišné od Provozovatele), je Kupující oprávněn uplatňovat svá práva z odpovědnosti za vady (reklamace) zboží zakoupené od Prodávajícího přímo u Provozovatele, který pak Reklamaci zboží zajišťuje za Kupujícího u Prodávajícího, a to na vlastní náklady. Provozovatel má vůči Kupujícímu v těchto případech stejné postavení jako Prodávající.

 

Vady zboží

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží (dále označováno také jako „věc“) při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,

-    má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

-    se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

-    věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

-    je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

-    věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

Práva z vady zboží

Nemá-li věc vlastnosti výše uvedené, může Kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže zajistit dodání nové věci bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezajistí/nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Musí jít o vady, které mělo zboží již v době převzetí Kupujícím. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží Kupujícím. Záruční doba pro Kupujícího činí 24 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě. V případě výměny Zboží začíná běžet nová záruční doba.

Odpovědnost Prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána.

Na žádost Kupujícího je Prodávající povinen poskytnout Kupujícímu písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat Kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), který musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat obchodní firmu Prodávajícího, IČ a jeho sídlo.

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací Kupující plnění, které mu poskytl Prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

 

Vyřízení reklamace

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Do zákonné lhůty 30 dnů se nezapočítává doba přepravy zboží od Prodávajícího ke Kupujícímu.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že Prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat Prodávajícímu, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dochází u zboží zakoupeného se skladovou dostupností “SKLADEM U DODAVATELE”  automaticky i k odstoupení od smlouvy příkazní uzavřené mezi Kupujícím a Provozovatelem. V případě odstoupení či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušnou platbu povinen vrátit Kupujícímu Prodávající převodem na bankovní účet.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 15.10.2018. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.